Tusenårsmålene

FNs tusenårsmål – Make Poverty History

1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1 dollar per dag.
Oppnå full sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom.
Halvere andelen som lider av kronisk sult.

2. Sikre utdanning for alle
Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre en grunnskoleutdanning.

3. Styrke kvinners stilling
Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av utdanning senest år 2015.

4. Redusere barnedødeligheten
Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler.

5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler.
Sikre universell adgang til reproduktiv helse

6. Stoppe spredning av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer
Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av hiv/aids.
Sikre alle som trenger det, tilgang til behandling for hiv/aids.
Stoppe, og begynne å reversere, spredningen av malaria og andre dødelige sykdommer

7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
Halvere andelen av verdens befolkning uten tilgang til rent drikkevann innen 2015.
Forbedring i levekår for minst 100 millioner mennesker som bor i slumområder innen 2020.
Integrere prinsippet om bærekraftig utvikling i alle lands politikk og strategier, og reversere tap av miljøressurser.
Redusere tap av biologisk mangfold.

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling
Videreutvikle et åpent, regelbasert, forutsigbart og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem.
Ta hensyn til de spesielle behovene for de minst utviklede landene (MUL).
Ta hensyn til de spesielle behovene for fattige øystater og stater uten kystlinje.
Arbeide helhetlig for løsninger på gjeldsproblemet i fattige land.
I samarbeid med legemiddelindustrien, gjøre medisiner tilgjengelig for utviklingsland til en rimelig pris.
I samarbeid med privat sektor, gjøre moderne teknologi tilgjengelig.

Comments are closed.